Adatkezelési tájékoztató

A SpaTrend Kft. (2096 Üröm, Kőbánya út 16., továbbiakban: Adatkezelő) által végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység során megvalósuló, valamint hírlevél feliratkozással összefüggésben történő személyes adatkezelés elveiről és gyakorlatáról.

A SpaTrend Kft. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen a 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR), az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint az egyéb alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Érintett alatt érteni kell mind a SpaTrend Kft-től terméket vagy szolgáltatást megrendelő partnerek kapcsolattartóit, mind a terméket vagy szolgáltatást megrendelő partnereink által a szolgáltatásba bevont személyeket (jellemzően munkavállalók, megbízottak) is.

 1. Adatkezelő: SpaTrend Kft.

Székhely: 2096 Üröm, Kőbánya út 16.;

ügyvezető: Vezse Roland;

E-mail: roland.vezse@spatrend.hu

Telefonszám: +36 26 550 177

 1. Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 2. Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, vagy érdekmérlegelésen alapuló. Lehetséges módjai, mely egyben az adatkezelés célja is:

Kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység igénybevétele

Tájékoztatás: hírlevél feliratkozás

ad a) Kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység igénybevétele

 1. Kezelt adatok köre: név, értesítési postacím, a vásárolni kívánt termék telepítésének helye, e-mail cím, telefonszám
 2. Adatkezelés célja: kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység végzése, melynek keretében az Adatkezelő az alábbi igények kiszolgálását végzi:
  1. ajánlatkérések megválaszolása és az általa forgalmazott termékek forgalmazása,
  2. termékbemutató rendezvények szervezése és megtartása,
  3. üzleti ajándékok átadása,
  4. az általa kiadott papíralapú kiadvány(ok) előfizetésével és az előfizetés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése,
  5. szavatossági és jótállási igények, reklamációk kezelése.
  6. termékek használatát segítő karbantartási, használati tevékenységek.
 3. Az adatok felvétele személyesen, papíralapon, vagy emailben történő kommunikáció esetén elektronikusan történik, illetve az Interneten keresztüli regisztráció esetén.
 4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja), vagy érdekmérlegelés (GDPR 6. cikk. 1.f)).
 5. Adatok módosítása, helyesbítése: az Adatkezelőtől kérhető.
 6. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
  1. az érintettel folytatott folyamatos kommunikáció megszakadását követő 2 év;
  2. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott elévülési ideig;
  3. az érintett kérelemére az Adatkezelő bármikor törli az adatokat a kérelem beérkezését követen haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül, amennyiben jogszabályi rendelkezés ezzel ellentétes kötelezettséget számára nem ír elő.
 7. Adatkezelés nyilvántartási száma: a bejelentés megtörtént.

ad b) Hírlevél feliratkozás

 1. Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám,
 2. Hírlevél feliratkozás lehetséges módjai:
  1. az Adatkezelő által üzemeltett weboldal(ak)on, mely esetben a feliratkozás tényéről Adatkezelő értesítő email küld a megadott email címre;
  2. az Adatkezelőnek írásban, személyesen adott hozzájárulás.
 3. A Hírlevél reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkeresés. A hírlevélre történő feliratkozás az érintett nevének és e-mail címének, esetenként postai levelezési címének és telefonszámának megadásával történik. A Hírlevélre történő feliratkozással az érintett beleegyezik, hogy megadott elérhetőségein az Adatkezelő saját ajánlataival keresse meg.
 4. Adatkezelés célja: reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkeresés küldése
 5. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja) a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1)-(9) bekezdésében, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-aiban meghatározottak alapján.
 6. Adatok módosítása, helyesbítése: Az adatok módosítása, helyesbítése az Adatkezelőtől kérhető.
 7. Adatkezelés időtartama, adatok törlése: a hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig (érdeklődéstől számított kereskedelmi lehetőség ideje);
 8. Adattörlés az érintett kérelmére bármikor a kérelem beérkezését követen indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül történik meg. A kérelem benyújtható a hírlevél alján található leiratkozó link lekattintásával, vagy az Adatkezelő részére küldött elektronikus vagy postai levélben.
 9. Adatkezelés nyilvántartási száma: a bejelentés megtörtént.

Kiegészítés

 1. A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
 2. Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 3. A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzi:
  MiniCRM Zrt. Adószám: 23982273-2-42
  https://www.minicrm.hu/adatvedelem/
  Az adatfeldolgozás célja a weboldalon történt regisztrációk tárolása, kezelése.
  SZERVERNET Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Az adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás.
 4. Cookiek

A cookiek-ról részletes leírást talál itt: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Az Adatkezelő által használt cookiek:

cookie elnevezése funkciója időtartama tárolt adatok, információk
    90nap  
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Adatkezelőtől írásban kérhető.
 2. Az érintett személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Adatkezelő, ha
  1. az adatkezelés bármely okból jogellenes;
  2. az adatkezelés célja megszűnt;
  3. a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
  4. a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.
 3. Az érintett az Infotv.-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
 4. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben a Felhasználó ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
 5. Az Adatkezelő akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az Érintett megfelelően igazolja személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát.
 6. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, naih.hu).
 7. A jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a weboldalakon, az Adatkezelő székhelyén, telephelyein, és minden esetben az adatfelvétel helyszínén (vásárok, rendezvények).
 8. A papíralapú adatfelvétel esetén az érintett adatai megadásával, valamint aláírásával igazolja, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai itt meghatározott módon és célból történő kezeléséhez. Amennyiben az adatfelvétel elektronikus levélben történő kommunikáció útján történik,

az Adatkezelő válasz e-mailben tájékoztatja az érintettet a jelen adatkezelési tájékoztató netes elérhetőségéről.

Budapest, 2018. május 25.