Általános szállítási feltételek

Kiszállítási információk, érvényes 2019. március 1-től.

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szállítási Feltételek („ÁSZF”) célja, hogy szabályozza SpaTrend Kft. („Eladó”) és a vele szerződést kötők („Vevő”) szállítási jogviszonyát.
1.2. A SpaTrend Kft. a Vevők számára az ÁSZF tartalmának megismerését a szerződés megkötése előtt a www.spatrend.hu weboldalán lehetővé teszi.
1.3. A SpaTrend Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a SpaTrend Kft. szintén a www.spatrend.hu weboldalon teszi közzé és így biztosítja megismerhetőségét. Az ÁSZF módosított szövege a közzététel napjától kezdve a Vevőre is alkalmazást nyer.

2. Szállítási feltételek

2.1. Kölcsönös megállapodások

2.1.1. Felek kötelesek a szállítás és a beüzemelés pontos időpontját a szállítást megelőzően írásban egyeztetni.
2.1.2. Eladó a vállalja, hogy a Vevővel előre egyeztetett időpontban és helyre a megrendelt és kifizetett masszázsmedencét leszállítja. A kiszállítás és beüzemelés időpontja a kereskedővel és szervizzel történt egyeztetés után válik véglegesé. A kiszállítás és beüzemelés idejét a közlekedési és időjárási viszonyok befolyásolhatják, ezért csak a munkavégzés napját garantálhatjuk.
2.1.3. A kiszállítás és beüzemelés egy időpontban történik. Abban az esetben, ha ez nem megvalósítható, a felmerülő plusz költségek a Vevőt terhelik.
2.1.4. Felek rögzítik, hogy az árlistában szereplő hidromasszázs medencék ára nem tartalmazza a beüzemeléskor, illetőleg a beüzemelés utáni használathoz szükséges víztisztító vegyszereket és tartozékokat, feltéve, ha ezt a megrendelésben másként nem rögzítették.
2.1.5. Az Eladó fenntartja a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát mindaddig, amíg a Vevő az érintett Termékek teljes vételárát megfizeti. A Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején az érintett Termékeket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg, kivéve, ha ehhez az Eladó előzetesen kifejezetten hozzájárult. Amennyiben a Vevő elidegeníti, vagy megterheli a Termékeket a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején, a Vevő, az Eladó eltérő rendelkezése hiányában, köteles a Eladónak kötbért fizetni. A kötbér mértéke megegyezik a jelen pont megszegésével értékesített Termékek vételárával. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem mentesíti a Vevőt az alól, hogy megfizesse a Eladónak a Termékek eredeti vételárát.

2.2. Vevő jogai és kötelezettségei

2.2.1. Amennyiben a Vevő az árut az áru kifizetése után nem veszi át, azt a Eladó díjmentesen raktározza maximum 1 hónapig. Ezután napi 500 Ft/m2 díjat számít fel.
2.2.2. Vevő köteles a megrendelt árut átvenni, valamint az áru ellenértékét a szállítás és a beüzemelés előtt az Eladónak megfizetni.
2.2.3. Amennyiben a szállítás módja az általánostól, illetve a szokásos módtól eltér (pl.: az áru kézi módon történő elhelyezése a felhasználás helyén, daruzás, beemelés) az Eladó az eltérő szállítási mód következtében felmerülő plusz költségeket a Vevő felé érvényesíti.

2.3. Eladó jogai és kötelezettségei

2.3.1. Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a szállítási napon rajta kívül álló okok miatt nem tudja a szállítást teljesíteni.
2.3.2. Eladó a szerződésben meghatározott szállítási határidőt maximum 72 órával hosszabbítja meg abban az esetben, ha a szállítási meghosszabbítására alapos okból szükség van.
2.3.3. Szállítónak a szállítási határidő meghosszabbításának okát indokolnia kell.

3. Az elektromos és elhelyezési kiépítés feltételei:

3.1. Kölcsönös megállapodások

3.1.1. Az elektromos kiépítésnek és a beüzemelés végleges helyszíni kialakításának legkésőbb a beüzemelés napjáig készen kell lennie, ezek hiánya miatt meghiúsuló beüzemelés költségeit (kiszállás és munkaidő) a tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek felszámítjuk.
3.1.2. A beüzemeléskor és a további időszakban a hivatalos szerviz szakemberének érkezéséig a medence előlapját lebontani TILOS! Az ilyen irányú beavatkozás a garancia elvesztésével jár.
3.1.3. A kezelési és vegyszerezési oktatás során javasolt útmutatások, valamint a kezelői könyvben leírtak elmulasztásából eredő meghibásodások, nem garanciális hibák, azok elhárításának munkadíja a tulajdonost vagy az üzemeltetőt terhelik, melyek a mindenkori aktuális szerviz árlista alapján kerülnek elszámolásra.

3.2. Vevő jogai és kötelezettségei

3.2.1. Helyigény: Az elhelyezésnél nemcsak a medence fizikai méreteit kell figyelembe venni, hanem a végső helyig történő bemozgatás útvonalát is. A medencék nem szétszerelhetők.
3.2.1.1. Beltéren: ajtók, nyílászárók méretei, elfordulási lehetőségek, szintkülönbségek, stb.
3.2.1.2. Kültéren: kapuméretek, szintkülönbségek, lépcsők. A medencék oldalukra fordíthatók a szállítás során.
3.2.2. Alap: A medencék tökéletesen vízszintes, síkfelületű, vasalt beton alapot igényelnek, amely leburkolt is lehet. A medencék teljes felületükön fekszenek fel, nem felfüggesztési pontokon. Az alapot a kiválasztott modell feltöltött tömege szerint kell elkészíteni (ez általában kb. 10-15 cm vastag, vasalt beton). Térkőre történő elhelyezésnél célszerű az alap felületét nagyobbra készíteni, mint amekkora a medence külső mérete. Ez a körbejárhatóság és a későbbi karbantartási munkák miatt praktikus. Az elhelyezés statikai lehetőségét a megrendelő saját költségén köteles szakember által engedélyeztetni.
3.2.3. Vízigény: Külső kiállású hideg vizes csapról, tömlőn keresztül történik a feltöltés, tehát fix vízbekötést nem igényelnek. A leeresztés az oldalburkolat alsó részén található kifolyócsonkon keresztül lehetséges, vagy búvárszivattyúval. Célszerű a szennyvízlefolyóba üríteni az elhasznált vizet.
3.2.4. Áramigény:Az elektromos kábel hosszának meghatározásához minden esetben kérje szakemberünk segítségét, mert hosszabbításra vagy toldásra nincs lehetőség. Javasoljuk, hogy a behúzott kábel a későbbi problémák elkerülése végett mindíg fusson gégecsőben.
3.2.4.1. 1 fázisú bekötés esetén, modelltől függően 16, 20 vagy 25 A-es kismegszakítóra közvetlenül rácsatlakozva, külön 30 mA érzékenységű érintésvédelmi relén keresztül. A vezetéknek (min. 3 x 2,5 mm2 érvastagság) folyamatosnak kell lennie, sem leágazás, sem toldás nem lehet benne. Ezen az áramkörön csak és kizárólag a masszázsmedence lehet az egyetlen fogyasztó.
3.2.4.2. 3 fázisú bekötés esetén, 3 x 16 A vagy nagyobb kismegszakítóra közvetlenül rácsatlakoztatva, külön 30 mA érzékenységű érintésvédelmi relén keresztül. A vezetéknek (min. 5 x 2,5 mm2 érvastagság) folyamatosnak kell lennie, sem leágazás, sem toldás nem lehet benne. Ezen az áramkörön csak és kizárólag a masszázsmedence lehet az egyetlen fogyasztó.
3.2.5. A vezeték szükséges érvastagsága minden esetben függ a kismegszakító és a medence közötti távolságtól. Ennek minősített szakemberrel történő felméretése és elbíráltatása minden esetben kötelező. Ez a megrendelő felelőssége és költsége. A medence elhelyezése (pozícionálása) előzetes felmérés alapján történik, a telepítésnél ez lesz a mértékadó. Ettől a rögzített állapottól bármilyen eltérés, csak előzetes írásos megegyezés alapján lehetséges!
3.2.6. A telepítés lemondása legkésőbb 72 órával a megbeszélt időpont előtt lehetséges, kizárólag írásban.

4. Záró rendelkezések

4.1. Bármely eltérés a jelen ÁSZF-től csak abban az esetben tekinthető a szerződés részének, ha azt a Eladó írásban elfogadta.
4.2. Jelen ÁSZF soha semmilyen módon nem jelenti, és nem jelentheti az Eladót vagy harmadik személyt megillető szerzői, szabadalmi vagy a szellemi alkotások joga körébe tartozó jogosultságok bármilyen módon vagy mértékig történő átruházását, a Felek ezt a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és határozottan kizárják.
4.3. Az Eladót és a Vevőt, illetve minden alkalmazottjukat, illetve az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind az üzleti titkok vagy az egyéb, tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala az Eladó vagy a Vevő érdekeit sértené.
4.4. A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
4.5. Az Eladó és a Vevő között létrejött jogviszonnyal kapcsolatos bármilyen kérdés, igény, vita vagy per esetén a magyar jog az irányadó.
4.6. Az Eladó és a Vevő a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáikat elsődlegesen megkísérlik békés úton rendezni.
4.7. Bármilyen jelen ÁSZF-ből felmerülő vita esetén a felek a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara mellett működő választott bíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá. A választott bíróság saját eljárási szabályzata alapján jár el Budapesten, magyar nyelven. Az eljáró választottbírák száma 3 (három).
4.8. A Vevő a jelen ÁSZF-ből és egyéb, a felek között létrejött megállapodásokból eredő jogait, és/vagy kötelezettségeit az Eladó előzetes beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a Felek érvénytelennek tekintik.
4.9. Ha olyan, a Felek érdekkörén és ellenőrzésén kívüli, előreláthatatlan körülmény merül fel, például: természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom, sztrájk, vagy egyéb különleges körülmény (a továbbiakban: „Vis Major”) amelyek megakadályoznák a szerződésből adódó kötelezettségek teljes, vagy részleges teljesítését, a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyan megoldást találjanak, amely gazdaságilag a legközelebb áll a szerződésük szerinti kötelezettségek teljesítéséhez.
4.10. Ha a Felek a Vis Major felmerülésétől számított hatvan (60) napon belül nem tudnak ilyen megoldást találni, joguk van a szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondására. Ez esetben a Felek időarányosan elszámolnak az addig teljesített szolgáltatásokkal.
4.11. Vis Major esetén a teljesítés elmaradása miatt a Vevő nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.
4.12. A szállítási feltételek bármely másolata csak a szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.
4.13. A Vevő aláírásával elismeri, hogy a fent leírtakat elolvasta, megértette és tudomásul vette, hogy a helyszíni feltételek megteremtése a Vevő feladata, annak minden költsége a Vevőt terheli, és bármely feltétel hiányában a telepítés a Vevő hibájából nem történhet meg.
4.14. Mindezt magára, mint Vevőre nézve kötelező érvényűnek tekinti.